Variable Star of beta Cep type

Oggetto celeste Distanza Wiki
AgenaVariable Star of beta Cep typeB392
AlgenibVariable Star of beta Cep typeB391
AlniyatVariable Star of beta Cep typeO474[x]
Alpha LupiVariable Star of beta Cep typeB465[x]
Alpha MuscaeVariable Star of beta Cep typeB316[x]
BS CrucisVariable Star of beta Cep typeB6481
BT CrucisVariable Star of beta Cep typeB6495
BW VulpeculaeVariable Star of beta Cep typeB1045
Chi CarinaeVariable Star of beta Cep typeB455[x]
CX CrucisVariable Star of beta Cep typeB6459
CZ CrucisVariable Star of beta Cep typeB6403
Delta CrucisVariable Star of beta Cep typeB345[x]
Epsilon CentauriVariable Star of beta Cep typeB427[x]
Epsilon LupiVariable Star of beta Cep typeB504[x]
HD 156327Variable Star of beta Cep typeW1772
HIP 62949Variable Star of beta Cep typeB6410
MCW 1182Variable Star of beta Cep typeB7729
MeropeVariable Star of beta Cep typeB381[x]
SpicaVariable Star of beta Cep typeB250[x]
V1820 CygniVariable Star of beta Cep typeB5150
V378 CarinaeVariable Star of beta Cep typeB7697
V379 CarinaeVariable Star of beta Cep typeB7594
V380 CarinaeVariable Star of beta Cep typeB7741
V381 CarinaeVariable Star of beta Cep typeB7713
V401 CarinaeVariable Star of beta Cep typeB7712
V403 CarinaeVariable Star of beta Cep typeB7750
V405 CarinaeVariable Star of beta Cep typeB7620
V406 CarinaeVariable Star of beta Cep typeB7688
V412 CarinaeVariable Star of beta Cep typeB7636
V440 CarinaeVariable Star of beta Cep typeB7791
V595 PerseiVariable Star of beta Cep typeB7679
V945 ScorpiiVariable Star of beta Cep typeB4008
V946 ScorpiiVariable Star of beta Cep typeB4170
V947 ScorpiiVariable Star of beta Cep typeB4142
V963 ScorpiiVariable Star of beta Cep typeB4002
V964 ScorpiiVariable Star of beta Cep typeB4012